OBS: Læs Pasningsaftalen grundigt og udfyld den kun efter aftale med dagplejer

Pasningsaftale mellem forældre og børnepasser

Pasningsaftale mellem forældre og børnepasser

Denne aftale gælder kun for (Barnets navn og cpr. Nummer):

________________________________________

 

Denne kontrakt er udfærdiget i overensstemmelse med Dagtilbudsloven:
Privat pasningsordning §78 og §80. Pasningsaftale mellem forældre og børnepasser

Denne kontrakt gennemgås altid grundigt sammen med forældrene ved underskrivningsmøde, og må kun underskrives efter grundig gennemgang med den pårørende børnepasser.

Ved minimum 1 forældreunderskrift (eller værge), skriver jeg under på, at jeg har forstået, respekterer og indvilliger i nedenstående kontrakt:

Denne aftale erstatter eventuelle tidligere underskrevne aftaler udfærdiget vedr. samme barn,
som er anført i denne aftale og som er skrevet ind i anførte dagpleje.

Denne aftale er juridisk bindende ved minimum 1 forældreunderskrift og dagplejers underskrift.

 

Opskrivningsgebyr:

 • Der opkræves depositum ved opskrivning til plads i denne dagpleje. Beløbet er 3.250 kr. i 2018. Pengene betales senest ved underskrivning af kontrakt. Beløbet fratrækkes ved opstart den første måneds betaling for dagplejepladsen. Går barnet allerede i dagplejen, så opkræves der ikke gebyr, da denne kontrakt, så anses for kontraktfornyelse.

Fortrydelsesfrist:

 • Efter underskrift er der 8 dages fortrydelsesfrist. Efter den 8. dag er kontrakten bindende for alle underskrivende parter. Ex. Underskrives kontrakten en fredag, så kan underskrevne kontrakt fortrydes til og med den efterfølgende fredag kl. 24.00 ved skriftlig henvendelse på mail. Dette gælder både for forældre og børnepasser. Opskrivningsgebyr tilbagebetales ved overholdelse af fristen.
 • Ved tidligere Pasningsaftale i denne dagpleje vedr. samme barn, så frafalder fortrydelsesfristen.

Kontraktens gyldighed:

 • At denne kontrakt kun er gyldig, hvis der er en ledig plads i dagplejen til det ønskede tidspunkt. Er der ikke en ledig plads, som forventet, så kan kontrakten annulleres af dagplejer og det fulde depositum tilbagebetales til forældrene. Er der ledig plads til det ønskede tidspunkt, så er kontrakten bindende for alle underskrivende parter. Denne kontrakt udarbejdes kun når dagplejeren formodes at have en ledig plads.
 • Kontrakten er kun gyldig, hvis barnets hjemkommune godkender tilskuddet og den aktuelle børnepasser angivet i denne kontrakt. 
   

Opsigelsesfrist og metode:

 • Denne kontrakt kan til enhver tid opsiges skriftligt og underskrevet gensidigt af forældre og dagplejer med varsel på minimum løbende måned plus 3 måneder. Kopi af opsigelse med forældres og dagplejers underskrift sendes til kommunen af dagplejeren straks efter opsigelsen. Det er forældrenes pligt at meddele kommunen, at de ikke mere skal modtage tilskud til pasningen i den pågældende dagpleje.
 • At der i opsigelsesperioden skal betales den fulde takst, uanset om pladsen benyttes. Dette er lovpligtigt for forældrene. Opsiges der før pladsen benyttes, så betales fuld takst i opsigelsesperioden fra barnets anførte startdato i dagplejen. Opsiges der mindre end 3 fulde måned før barnets opstart, så beholder dagplejer depositummet.
 • Pladsen kan ikke opsiges til udgangen af maj eller udgangen af november, da udbetalingerne i juni og december er dagplejerens feriepenge, som forældrene har pligt til at betale. Eneste undtagelse er, hvis barnets 3 års fødselsdag ligger i en af de pågældende måneder, så kan der opsiges til den sidste dag i måneden op til de pågældende måneder.
 • Opsigelse skal afleveres personligt og underskrives af både dagplejer og børnepasser i den måned der ønskes opsigelse i. Derfor gør det ikke i sidste øjeblik, hvor det kan være svært at få fat i din dagplejer. Opsigelser modtages og underskrives kun i dagplejens åbningstid. Der modtages ikke opsigelser i ferier.
 • Når du ønsker at opsige pladsen inden Pasningsaftalen udløber, så få altid en snak med din dagplejer om hvorfor. Find desuden opsigelsedokumentet på dagplejens hjemmeside under opskrivning.

Prisen for pasning:

 • Takst er tilskud fra kommunen samt aktuelle forældrebetaling registreret det pågældende år. Takst år 2017 er månedligt ­­­­­9.151 kr. for forældre bosiddende i Frederikssund kommune. De 3.050 kr. heraf er forældrebetaling og de 6.101 kr. er kommunens tilskud. Tilskud varerierer fra kommune til kommune, men forældrebetalingen vil altid være den samme.
 • Forældrebetaling for 2018 er 3.250 kr. Tilskud meddeles kort før den 1. januar og varierer fra kommune til kommune. Anslået samlet takst er 9.551 kr.
 • Der betales 12 mdr. om året i dagplejen. Ferier og fridage trækkes ikke fra.

Takstændring:

 • At prisen for børnepasningen reguleres årligt fra den 1. januar, samtidig med reguleringen i de kommunale institutioner. Ændringer meddeles straks forældrene. I nogle tilfælde ændrer kommunen tilskud i løbet af året – sker dette, så får forældrene hurtigst muligt besked om disse ændringer.
 • At vi som forældre er indforståede med, at der skal betales for dagplejepladsen som forudbetaling hver måned og 12 måneder om året. Forældrene alene er ansvarlige for at betaling falder til tiden.
 • At den til enhver tid gældende takst for denne dagpleje betales senest den 1. hverdag i måneden. Er der ikke betalt den 2. hverdag i måneden, så kan barnet ikke møde i dagplejen til pasning. Barnet kan møde igen, når restancen er betalt.
 • At betaling skal ske på reg. nr. ____ konto nr. ________. Tilskuddet indsættes på forældres konto til den sidste dag i måneden af kommunen (måneden før forfald).

Prisen dækker:

 • At betalingen dækker pasning 48 timer og 45 minutters ugentlig åbningstid.
 • At dagplejeren har 6 ugers ferie og 6 afspadseringsdage.

Barns sygdom:

 • At det opskrevne barn ikke kan passes i dagplejen, når det er syg. Ringes barnet syg, så skal forældrene sørge for at det afhentes hurtigst muligt. Definition af sygdom fås hos dagplejer. Dagplejers vurdering og vejledning vedr. barnets sygdom og symptomer skal respekteres til enhver tid. Se desuden vejledning på dagplejens hjemmeside under sygdom. Bemærk at definition af sygdom og vejledning kan ændres på hjemmesiden, og at der ikke skal tegnes ny Pasningsaftale eller tillæg ved ændringer.

Særlige tilfælde, hvor barnet ikke modtages i dagplejen:

 • Vi modtager ikke børn med midlertidig eller permanent funktionsnedsættelse, som kræver særlig pasning og opmærksomhed.
 • Vi modtager ikke et barn, som skal smertedækkes med daglig medicin, for at fungere i dagplejen.
 • Vi modtager ikke børn, som kræver særlig pleje og pga dette ikke kan begå sig psykisk eller fysisk i dagplejen, som det plejer at kunne.
 • Dagplejers vurdering skal altid følges og respekteres vedr. dette afsnit.

Ulykkesforsikring:

 • Forældre til barnet skal tegne ulykkesforsikring på det angivne barn. Kopi af forsikringspapirerne skal medbringes senest den første dag barnet møder alene i dagplejen. Vær opmærksom på, at man skal tegne en udvidet ulykkesforsikring, hvis man som forældre skal have dækning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis barnet bliver indlagt, langstidssygemeldt eller på anden måde kræver pleje hjemme eller på hospitalet mere end 12 dage og ikke kan passes i dagplejen.

Ved dagplejers fravær:

 • Dagplejerne i denne dagpleje dækker så vidt det er muligt hinanden ved dagplejers fravær. Kan dagplejerne ikke dække hinanden, så har forældrene det fulde ansvar for at sørge for pasning af barnet. Der gives ikke kompensation for dette fravær.
 • Dagplejer har ikke pligt til at tilbyde vikar ved fravær af nogen art.

Ferie:

 • At dagplejeren har ferielukket 6 uger om året. Ferieåret beregnes fra den 1. maj til den 1. maj året efter. Ferieperioden er angivet på www.slangerupdagpleje.dk

Afspadsering:

 • At dagplejeren har ret til 6 dages afspadsering årligt, da dagplejer arbejder 48 timer og 45 minutter ugentligt. Afspadsering meddeles så vidt muligt med mindst 1 måneds varsel. I særlige tilfælde vil fristen dog være kortere. Afspadseringsdage følger kalenderåret. Afspadseringsdage afholdes så vidt muligt. Dage kan ikke overføres fra år til år.

Dagplejerens sygdom:

 • Dagplejeren har ret til op til 5 ugers sammenhængende sygedage om året, uden at tilskud frafalder. Øvrige sygedage medfører heller ikke kompensation.

Betaling for overtid:

 • Hvis barnet forsøges afleveret før åbningstiden eller ikke er afhentet inden dagplejen lukker, så er prisen 200 kr. pr. påbegyndt time. Regning fremsendes månedligt ved udgangen af hver måned med påtegning af dato. Der gives ikke varsel på afhentningsdagen, for at undgå at situationen skal give anledning til konflikt. Overtid indberettes til SKAT af børnepasser. Børn og forældre må ikke befinde sig på dagplejerens grund før og efter lukketid med mindre de specifikt er inviteret af dagplejer.

Åbningstid og afhentning:

 • At kan forælderen ikke overholde åbningstiden, så gives hurtigst muligt besked ved telefonopkald til dagplejeren.
 • Denne dagpleje har fast åbningstid fra kl. 06.30 – 16.15 mandag til fredag.
 • At barnet først kan afleveres når dagplejeren åbner, og at barnet skal være afhentet og befinde sig uden for dagplejerens grund, når dagplejen er lukket.

Husregler: 

 • Man kontakter dagplejeren inden man går ind for at tage et sovende barn.
 • Man sikrer sig at dagplejer ikke er i huset, inden man går videre om i haven.
 • Barnet skal afleveres senest kl. 8.30 med mindre andet er specifikt aftalt. En aftale indgås mundtligt eller ved en bekræftet sms. Man kan altså ikke blot meddele en senere mødetid. Benyttes fx ved særlige behov, som lægebesøg, tandlægetid eller andet vigtigt.
 • Møder man efter kl. 8.30 uden aftale, og dagplejeren ikke er i hjemmet, så kan aflevering ske andet sted. Hvor dagplejeren er kan altid ses på kalenderen på hoveddøren.
 • Barnet kan ikke afhentes mellem 12.00 og 15.00 med mindre dette aftales inden barnets lur*
  * Forælder skal her sikre sig at der er en klar aftale. Der gør at dagplejer har kunne placere barnet et hensigtsmæssigt sted. Kan dette ikke lade sig gøre, så skal dette respekteres.

Sikring af barnets omsorg og trivsel:

 • Modtager forældrene vejledning omkring barnets omsorg og trivsel, så skal disse råd tages til efterretning. Vi vejleder på opfordring, men også uopfordret, når det er i barnets interesse.
 • Tøj som barnet skal bruge, er det forældrenes ansvar at medbringe. Vejledning på hjemmesiden med liste over tøj samt udstyr følges til enhver tid.
 • Fodtøj efter årstiden og i passende størrelse skal medbringes. Fodtøjet må ikke være for småt eller stort, og skal være i en kvalitet der støtter føddernes udvikling til sunde børnefødder. Skønnes det af dagplejer at fodtøj ikke passer, så skal nyt medbringes når barnet møder i dagplejen igen. 
 • Hygiejnemæssige råd skal følges. Barnet skal være rent og velsoigneret hjemmefra.
 • Tøj må ikke være til fare for barnets sikkerhed. Er tøjet farligt for barnet, så skal råd vedr. dette følges.
 • Rød hale skal behandles både hjemme og i dagplejen. Har barnet ved fremmøde så rød hale, at det ikke kan begå sig og trives i dagplejen, så sendes barnet hjem. Rød hale skal altid meddeles til dagplejer ved fremmøde, så der kan tages hensyn til barnet.
 • Barnets hale skal vaskes grundigt efter afføring både hjemme og i dagplejen.
 • Omsorgsvigtes et barn, så har dagplejeren skærpet underretningspligt til kommunen.

Erstatningsansvar: 

 • Vi er som forældre indforståede med, at jeg/vi selv er erstatningspligtige for barnets tøj og ting.
 • Der skal ved opstart være tegnet ulykkesforsikring på barnet af forældrene.
 • Ødelagte, glemte eller bortkomne ting erstattes ikke af dagplejer.
 • Jeg/vi er indforståede med, at dagplejeren må køre med mit barn i børnetransport godkendt ladcykel med godkendt sele og cykelhjelm. Dette sker på forældrenes ansvar.

OBS: Følgende afsnit er lovpligtige. Kommunernes standardkontrakter kan kun undlades, hvis følgende medtages i denne kontrakt.

Forældrene er indforstået med:

 • At tilskuddet er givet til pasning af de i kontrakten navngivne børn. Pladsanvisningen kan reducere forholdsmæssigt i tilskuddets størrelse, hvis der er andre opgaver i aftalen end børnepasning.
 • At denne kontrakt kun er gyldig, hvis ovenstående børnepasser har en gældende godkendelse, som privat børnepasser, der kan fremvises til enhver tid.

Børnepasseren er indforstået og bekendt med:

 • At lønnen er skattepligtig og bliver indberettet til SKAT af børnepasseren.
 • At børnepasseren har ansvaret for børnene i den tid, de passes. Børnene må ikke forlades, heller ikke for en kortere periode.
 • At børnene må overlades til andre med forældrenes accept.
 • At der er tavshedspligt over for udenforstående om sociale forhold omkring børnene og forældre, som børnepasseren får kendskab til via sit arbejde. Tavshedspligten ophører ved fratræden.
 • Forældre eller dagplejepædagogen kontaktes hvis børnepasseren bliver opmærksom på særlige forhold, der har betydning for barnets sundhed og udvikling.
 • At denne dagplejes dagplejere hver især er godkendt til at måtte passe op til 5 i børn i alderen 24 uger til 3 år.

Begge parter er indforstået med:

 • At børnepasseren skal tale og forstå dansk samt have opholds- og arbejdstilladelse. (Hvis børnepasseren kommer fra et andet land uden for EU).

Særlige forhold:

Hvis der sker ændringer i pasningsaftalen omkring løn, arbejdstid, opgaver eller opsigelsesvarsel skal dette meddeles og godkendes skriftligt af Pladsanvisningen. Hvis ændringerne berører tilskuddets størrelse, vil forældrene modtage en regulering fra Pladsanvisningen.

Underskrift på tro og love:

Undertegnede erklærer herved på tro og love, at ovenstående oplysninger er rigtige, og er indforstået med at kommunen indhenter oplysninger fra andre forvaltningsmyndigheder, herunder straffeattest og børneattest, der er nødvendige for behandling af ansøgningen.

Underskrivende forældre skal være myndig og have forældremyndighed over barnet.

Underrettede vedr. kontrakten:

Kopi af denne aftale sendes til Frederikssund kommune, forældrene, SKAT og den selvstændige børnepasser.

Helles økologiske dagpleje. www.slangerupdagpleje.dk

Pasningsaftale mellem forældre og børnepasser

Selvstændig børnepasser: Navn, adresse og telefonnummer

Ja, jeg giver tilladelse til ovenstående
Nej, jeg giver ikke tilladelse til ovenstående
ja, jeg giver tilladelse til dette
Nej, jeg giver ikke tilladelse til dette
Ja, jeg giver tilladelse til dette
Nej, jeg giver ikke tilladelse til dette
Ja
Nej